Privacyverklaring

Privacyreglement Danseuse 

Uw persoonsgegevens en uw privacy Danseuse
Uw rechten en onze plichten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet hebben wij, Danseuse, bepaalde plichten omdat we persoonsgegevens verwerken en heeft de persoon van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Bij Danseuse worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om de zorg die u of uw kind ontvangt bij Danseuse goed te kunnen bieden en tevens voor het financieel afhandelen van de geboden zorg. 

Plichten Danseuse
Uw gegevens worden voor de volgende specifieke doeleinden verzameld:
* voor hulpverlening; dossier met zorgovereenkomsten, plannen en incidentmeldingen.
* voor doelmatig beheer en beleid;
* voor financiële afhandeling van de geleverde zorg.
U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Er worden nooit persoonsgegevens doorgestuurd zonder uw toestemming. Medewerkers van Danseuse hebben de plicht om vertrouwelijke om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Deze bewaartermijn is maximaal 7 jaar (vanaf het moment dat de zorg stopt).   

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Danseuse hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat Danseuse voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze zwijgplicht bestaan enkele uitzonderingen: bijv. wanneer gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor de gezondheid en/of welzijn van u of uw kind of die van een derde. Vastgelegde gegevens kunnen, indien noodzakelijk voor de zorg, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere betrokken zorgverleners en/of de gemeente die de beschikking heeft afgegeven.  

 Uw rechten als betrokkene
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (tenzij de privacy van een ander daardoor wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig is.
 • Het recht op (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens. Dit kan alleen als de gegevens voor een ander niet belang zijn en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan uw dossier.
• Het recht om in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken.  

Als u gebruik wil maken van uw rechten, dan kunt u dit schriftelijk (door een e-mail of brief te sturen) laten weten aan Danseuse. Deze aanvraag wordt strik vertrouwelijk behandeld. Een aanvraag kan ook door een vertegenwoordiger, zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor voor u worden gedaan. Binnen maximaal één maand na uw verzoek ontvangt u een reactie op uw verzoek.  Danseuse is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Wij geven er de voorkeur aan als u het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, ophaalt.   

Uitwisseling gegevens
Danseuse wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, relevante gegevens veilig en betrouwbaar (digitaal) uit met de andere betrokken zorgverleners en/of de gemeente of het zorgkantoor.  

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuw zorgbedrijf kiest om de zorg in te vullen, kan het van belang zijn dat deze op de hoogte is van de eerder verleende zorg bij Danseuse, dit staat in uw zorgdossier. Als u ons vraagt uw dossier over te dragen, dan doen we dat binnen een maand.   

Uw dossier wordt door ons persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U krijgt het originele dossier niet mee. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier wordt, indien mogelijk, ook via (beveiligde) e-mail aan het nieuwe zorgbedrijf/ de nieuwe zorgverlener overgedragen.   

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw gegevens?  Neemt u dan contact met ons op. Indien u er met ons niet uitkomt verwijzen wij u om een klacht in te dienen. 

Meer informatie rechten en plichten omtrent privacy is hier te vinden.

Scroll naar boven